Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
16 mei 2022

Wijzigingen in het arbeidsrecht – deel 4: Vanaf 2 augustus 2022 negen weken betaald ouderschapsverlof

Heeft u werknemers met jonge kinderen? Houd er dan rekening mee, dat ouders vaker gebruik gaan maken van hun wettelijk recht op ouderschapsverlof.

Tot nu toe was dat ouderschapsverlof onbetaald. De wet Betaald ouderschapsverlof voorziet in 9 weken betaald ouderschapsverlof. Deze wet treedt op 2 augustus 2022 in werking.

Als een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, kan je als werkgever verwachten dat jonge ouders eerder geneigd zullen zijn om daadwerkelijk verlof op te nemen.

Hoe zit het nu met betaald en onbetaald verlof van ouders?

Betaald verlof rondom en vlak na de geboorte
Moeders hebben op dit moment 16 tot 20 weken betaald zwangerschapsverlof. De betaling verloopt via het UWV en bedraagt 100% van het dagloon (maximaal 100% van het maximum dagloon).

Sinds 1 januari 2019 hebben partners van de moeder 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Dit geboorteverlof wordt 100% betaald door de werkgever. Partner zijn: echtgenoot, geregistreerd partner, ongehuwd samenwonende en degene die het kind erkent.

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners daarbovenop ook nog recht op 5 weken betaald verlof tijdens de eerste 6 maanden van de baby. Tijdens dit aanvullend geboorteverlof keert het UWV een uitkering uit ter hoogte van 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). In totaal dus 6 weken betaald verlof voor de partner.

Onbetaald ouderschapsverlof
Beide ouders hebben daarnaast tot hun kind 8 jaar oud is, ook recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Als een werknemer bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, dan heeft zij/hij dus 32 x 26 = 832 uur onbetaald ouderschapsverlof.

De werknemer mag zelf bepalen hoe zij/hij het ouderschapsverlof verdeelt en opneemt. De uren mogen ook gespreid worden opgenomen, tot de 8e verjaardag van het kind.

Wat verandert er per 2 augustus 2022?

Vanaf 2 augustus 2022 zijn 9 weken van het ouderschapsverlof betaald, op voorwaarde dat de werknemer die 9 weken ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind opneemt.

Werknemers die adoptie- of pleegouder zijn, hebben ook recht op negen weken betaald ouderschapsverlof, net als een werknemer die met een kind samenwoont, het opvoedt en verzorgt. Hier geldt de voorwaarde dat het betaald verlof in het eerste jaar na de adoptie, plaatsing of feitelijke opname in het gezin moet worden opgenomen.

Wat wordt er betaald en hoe?
Ouders met een arbeidsovereenkomst hebben recht op een UWV-uitkering voor de duur van 9 weken ter hoogte van 70% van hun dagloon (met als maximum 70% van het maximum dagloon).

De werkgever doet de aanvraag voor de werknemer bij het UWV (via de Verzuimmelder of Digipoort en als dat niet mogelijk is via het UWV-formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’).

De uitkering is een WAZO-uitkering. De werkgever vraagt de uitkering achteraf aan nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

Overgangsregel voor betaald ouderschapsverlof bij kinderen die geboren zijn vóór de invoering van de wet
Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
– het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn;
– de ouder moet op dat moment werken (werknemer zijn);
– er dient nog minimaal één week over te zijn van het ouderschapsverlof.

Een voorbeeld
Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een zoon (geboren op 5 maart 2022). Hij heeft voor 2 augustus 2022 al 18 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog 7 maanden om 8 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar. Tijdens die 8 weken heeft hij recht op een uitkering.

De belangrijkste punten op een rij:

• Net zoals nu, moet de werknemer het verlof straks ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. De werkgever mag het ouderschapsverlof in principe niet weigeren;
• Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken;
• Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken;
• Ouders moeten het betaald verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Als het om een adoptie- of pleegkind gaat dat jonger dan acht jaar is, dan dient het verlof binnen 1 jaar na opname in het gezin te worden opgenomen;
• Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof;
• De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen;
• De werkgever hoeft geen loon door te betalen (dat doet het UWV) maar uiteraard komt de eventuele vervanging van de medewerker en de kosten daarvan wel voor rekening van de werkgever.

Vanwege alle veranderingen in het arbeidsrecht (zie ook de eerdere artikelen van mij en mijn collega’s, over inroepen verbod op nevenwerkzaamheden; beperking studiekostenbeding en de informatieplicht van de werkgever) is het aan te bevelen om u te laten bijpraten. Dan bent u in ieder geval goed voorbereid.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de sectie arbeidsrecht, te weten mr. Britt Paulissen, mr. Joyce Houben of mr. Serge Blommendaal.

Gerelateerde artikelen