Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
11 april 2023

Nieuwe incassowetgeving

Momenteel kan iedereen in Nederland een incassobureau exploiteren en zo proberen om onbetaalde rekeningen te incasseren. Het negatieve gevolg hiervan is een enorme wildgroei aan malafide bureaus, die zich onder andere schuldig maken aan intimidatie en het in rekening brengen van veel te hoge en niet inzichtelijke kosten. Sommige proberen zelfs onterechte vorderingen te innen. Hier gaat vanaf juli 2023 verandering in komen. Naar alle waarschijnlijkheid geldt vanaf dat moment de Wet kwaliteit incassodienstverlening.  Deze nieuwe wet bevat regels om de kwaliteit van buitengerechtelijke (private) incassodienstverleners te verbeteren en schuldenaren te beschermen tegen malafide incassobureaus.

Wat verandert er door genoemde nieuwe wet?

1. Incassoregister

Straks is een registratie noodzakelijk om als incassobureau op te kunnen treden. De incassobureaus dienen dan een vergunning te hebben en ingeschreven te staan in een landelijk register[1]. Advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn verbonden aan tuchtregels en tuchtrechtspraak, waardoor deze groep is uitgezonderd van deze verplichting[2]. Zonder registratie is het verboden om incassowerkzaamheden uit te voeren. Het register kan door een ieder worden ingezien om te controleren of het incassobureau deugdelijk is. Het incassobureau dient te beschikken over een overzichtelijke administratie.

2. Personeelskwaliteit

De nieuwe wet stelt ook eisen aan het personeel dat de incassowerkzaamheden uitvoert. Het personeel dient voldoende bekwaam te zijn en zich regelmatig bij te scholen. Het moet ook duidelijk zijn wie de werkzaamheden uitvoert en wat de contactgegevens van het uitvoerende personeel zijn.

Daarnaast is het personeel verplicht om over een recente verklaring omtrent het gedrag te beschikken.

3. Transparante werkwijze

Het bureau dient op een juiste wijze te communiceren met de debiteur door gebruik te maken van eenvoudige taal. De onbetaalde vordering en incassokosten die verhaald worden op de debiteur dienen transparant te zijn en voldoende gespecificeerd te worden. Vereist is dat het incassobureau is aangesloten bij een geschillencommissie en een klachtenregeling heeft.

4. Toezicht nieuwe incassowet

De naleving van de nieuwe incassowet wordt gecontroleerd door verschillende instanties. Bij deurwaarders is dat het Bureau Financieel Toezicht voor deurwaarders, bij advocaten is dat de Deken van de Orde van Advocaten en bij gewone incassobureaus door een toezichthouder die wordt ingesteld door de overheid.

Als de nieuwe incassowet niet nageleefd wordt, kan de toezichthouder het incassobureau verwijderen uit het register. Een debiteur hoeft een vordering van een incassobureau dat niet ingeschreven staat in het incassoregister niet te betalen. Vanzelfsprekend hoeft een debiteur ook geen incassokosten te betalen aan een niet geregistreerd incassobureau.

Andere maatregelen om naleving van de nieuwe incassowet af te dwingen zijn het opleggen van een bestuurlijke boete of een dwangsom.

Rutten x Welling Advocaten

Ons kantoor verricht ook buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, welk zijn in te zien via deze link naar onze algemene incassovoorwaarden. Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle eisen van de nieuwe incassowetgeving. Wij zullen met beleid omgaan met de incasso op uw debiteuren. Wij zorgen voor de juiste timing en toonzetting. Directe actie en heldere communicatie kunt u van ons verwachten.

Indien nodig voeren wij de gehele incassoprocedure voor u uit. Heeft u een onbetaalde factuur of hebt u een probleem met uw incassokantoor? Neem dan contact met mij op.

 

[1] Aanbieders van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden worden ingeschreven als zij voldoen aan de in de wet gestelde voorwaarden.

[2] Omdat de wet een ‘’level playing field’’ wil bieden moeten advocaten en deurwaarders ook voldoen aan de inhoudelijke eisen die gelden bij buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.

Gerelateerde artikelen