Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
28 februari 2023

Algemene incassovoorwaarden Rutten x Welling Advocaten

Introductie

Heeft u alles al geprobeerd, maar (nog steeds) geen betaling ontvangen van uw debiteur? Wat kan Rutten x Welling Advocaten dan voor u betekenen?

Het vervelende aan een debiteur die niet betaald, is niet alleen dat dit nadelig is voor uw cashflow, maar ook dat u vaak aanzienlijke kosten moet maken om het openstaande bedrag alsnog binnen te krijgen. Rutten x Welling Advocaten probeert niet alleen de kosten voor u zo laag mogelijk te houden, maar ook voor u inzichtelijk te maken welke keuzes u op elk moment van het incassotraject kunt maken.

Wij leggen ons incassotraject hieronder stapsgewijs graag voor u uit. Zo weet u precies wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn.

Algemene (incasso)voorwaarden

Naast onderhavige algemene incassovoorwaarden zijn op alle opdrachten tot incassowerkzaamheden ook de algemene voorwaarden van Rutten x Welling Advocaten van toepassing. Een exemplaar van de algemene voorwaarden van Rutten x Welling Advocaten kunt u inzien op onze website via de link: https://www.ruttenwelling.nl/algemene-voorwaarden/

Bij strijdigheid prevaleren onze algemene incassovoorwaarden. In onderhavige  incassovoorwaarden staat onze werkwijze beschreven en worden de kosten per incassostap overzichtelijk aangegeven. U weet dan ook precies waar u aan toe bent en u wordt achteraf niet met onverwachte kosten geconfronteerd.

Incasso

Onder een incasso verstaan wij een onbetwiste vordering. Oftewel: een vordering waarbij er geen verweer wordt gevoerd tegen uw factuur. Op het moment dat uw debiteur uw vordering betwist, eindigt het incassotraject. Betwist wordt zeer ruim opgevat. In ieder geval vallen daaronder een beroep op wanprestatie, schadevergoeding, schuldeisersverzuim, verrekening, verjaring en/of opschorting. Ons kantoor zal het dossier dan tegen ons gebruikelijke uurtarief verder voor u afhandelen. Vooraf zal uiteraard met u hierover overleg worden gevoerd.

Externe kosten

Externe kosten, zoals legeskosten, beslagkosten, kosten raadpleging openbare registers en kosten van derden, waaronder deurwaarderskosten, komen voor uw rekening ook indien deze niet op uw debiteur verhaald kunnen worden.

Fase 1: Buitengerechtelijke incasso

U verstrekt uw incasso-opdracht aan ons per e-mail en zendt deze naar:  l.crombaghs@ruttenwelling.nl. U voegt bij deze e-mail de navolgende documenten:

 • overeenkomst/factuur met uw debiteur, waardoor uw vordering is ontstaan;
 • algemene voorwaarden die op de overeenkomst/ factuur met uw debiteur van toepassing zijn;
 • correspondentie tussen u en uw debiteur o.a. de door u eerder verzonden herinneringen en aanmaningen;
 • gegevens van uw debiteur, waaronder naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

U ontvangt vervolgens van ons een opdrachtbevestiging.

Wij gaan direct voor u aan de slag

A.   Uw debiteur ontvangt een eerste aanmaning per e-mail en per post. Uw debiteur wordt daarin gesommeerd om de hoofdsom (uw factuurbedrag) vermeerderd met de (wettelijke/contractuele) rente en de incassokosten binnen 7 dagen (na datum aanmaning) op onze derdengeldrekening te betalen.

B.   Indien een reactie na genoemde 7 dagen uitblijft, nemen wij (indien het telefoonnummer van uw debiteur door u aan ons kenbaar is gemaakt) telefonisch contact op met uw debiteur. Wij proberen in dat gesprek te achterhalen waarom uw debiteur u niet betaald heeft en zoeken (indien mogelijk) naar een gepaste oplossing. Een door uw debiteur voorgestelde oplossing zullen wij altijd met u bespreken.

C.   Indien bovenstaande stappen geen gewenst effect hebben, zal uw debiteur een aangetekende sommatie per post ontvangen. Uw debiteur zal daarin gesommeerd worden om de hoofdsom, vermeerderd met de (wettelijke/ contractuele) rente en de incassokosten alsnog binnen 14 dagen (na datum sommatie) te betalen. Benadrukt in deze sommatie wordt dat uw debiteur bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling zonder nadere aankondiging in rechte zal worden betrokken. Ook zal aangegeven worden dat wij de kosten van de procedure eveneens op uw debiteur zullen verhalen.

Nadat stap A t/m C zijn doorlopen zijn er vier mogelijkheden:

 1. Uw debiteur betaalt de hoofdsom, rente en incassokosten

De hoofdsom en de rente daarover worden naar u overgemaakt. De incassokosten (en de rente daarover) komen volledig aan ons kantoor toe. Het dossier wordt vervolgens gesloten.

 1. Uw debiteur betaalt (alleen) de hoofdsom

Wij zullen uw debiteur nogmaals aanschrijven om alsnog over te gaan tot betaling van de onbetaald gelaten rente en/of incassokosten. Indien uw debiteur ondanks dit schrijven niet overgaat tot volledige betaling hiervan, kunt u ervoor kiezen om een procedure tegen uw debiteur op te starten.

Indien u geen gerechtelijke procedure wenst op te starten tegen uw debiteur, zullen wij incassokosten bij u in rekening brengen. In geval uw debiteur een consument is, hanteren wij de wettelijke tarieven[1]. Bij niet-consumenten berekenen wij 15% incassokosten over het door uw debiteur betaalde bedrag. Het minimale bedrag dat wij bij u in rekening brengen is 50 euro. Het dossier wordt vervolgens gesloten.

 1. Uw debiteur stelt een betalingsregeling voor

Indien u de voorgestelde regeling accepteert, zullen wij deze afspraak  schriftelijk met uw debiteur vastleggen. In ieder geval zal worden vastgelegd dat indien uw debiteur niet of niet tijdig conform de overeengekomen termijnen betaalt, de hoofdsom met kosten en renten direct opeisbaar is. Wij zullen er ook op toezien dat het afgesproken bedrag steeds op tijd wordt voldaan. Zodra een termijn niet stipt of geheel wordt betaald, zullen wij uw debiteur aanschrijven om de restantvordering per direct te betalen. Voor zover uw debiteur dan nog niet betaalt, kunt u er voor kiezen een procedure op te starten.

Indien u geen gerechtelijke procedure wenst op te starten tegen uw debiteur bij niet nakoming van de betalingsregeling, zullen wij incassokosten bij u in rekening brengen. In geval uw debiteur een consument is, hanteren wij de wettelijke tarieven[1]. Bij niet-consumenten berekenen wij 15%. De incassokosten zullen berekend worden  over het door uw debiteur betaalde bedrag. Het minimale bedrag dat wij bij u in rekening brengen is 50 euro. Het dossier wordt vervolgens gesloten.

 1. Uw debiteur betaalt niets of reageert niet

U beslist of uw debiteur in rechte wordt betrokken. Indien u geen gerechtelijke procedure wenst op te starten, zullen wij 50 euro aan administratiekosten bij u in rekening brengen.

Opties

 • Voorafgaand aan een gerechtelijke incassoprocedure kunt u conservatoir beslag leggen op de eigendommen van uw debiteur. Dat speelt vooral bij grote geldvorderingen én het vermoeden dat uw debiteur diens bezittingen snel gaat verkopen zodra een rechtszaak wordt opgestart. Op deze wijze wordt een grote(re) mate van zekerheid voor betaling gecreëerd. Daarnaast kan een faillissementsaanvraag een effectief incassomiddel zijn om uw debiteur alsnog te laten betalen. Het doel is dan niet dat uw debiteur daadwerkelijk failliet wordt verklaard, maar dat uw debiteur onder druk wordt gezet en alsnog tot betaling overgaat. Mocht u een van deze opties overwegen, dan zullen wij eerst een inschatting maken over hoe effectief die optie is in uw zaak en een prijsafspraak maken.

Fase 2: Gerechtelijke incasso

Voordat wij uw debiteur in rechte zullen betrekken, ontvangt u van ons een voorschotnota (waaronder kosten derden). Indien de rechtbank de vordering op uw debiteur toewijst, zullen deze kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van uw debiteur komen. U ontvangt van ons een teruggave van het voorschot, wanneer uw debiteur tot betaling van deze bedragen is overgegaan.

Dagvaarding

Indien uw debiteur buiten rechte niet is overgegaan tot betaling van uw vordering zal, nadat u ons daartoe opdracht hebt gegeven en nadat onze voorschotnota is betaald, overgegaan worden tot dagvaarding van uw debiteur. De dagvaarding wordt door een deurwaarder betekend en uitgereikt aan uw debiteur. Uw debiteur wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

Er zijn drie verschillende mogelijkheden:

 1. Uw debiteur betaalt de openstaande vordering voordat de dagvaarding is aangebracht (er loopt dus nog geen gerechtelijke procedure)

Indien uw debiteur de volledige hoofdsom met rente en incassokosten betaalt, zal de dagvaarding niet worden aangebracht. Betaalt uw debiteur alleen de hoofdsom, dan zal de zaak wel worden aangebracht (om de rente en de incassokosten te incasseren). Wilt u niet dat wij de zaak (na betaling van alleen de hoofdsom) aanbrengen, dan betaalt u ons de incassokosten over de hoofdsom. In geval uw debiteur een consument is, hanteren wij de wettelijke tarieven[1]. Is uw debiteur geen consument, dan berekenen wij 15% aan incassokosten. Het minimale bedrag aan incassokosten dat wij bij u in rekening brengen is 250 euro. Het dossier wordt vervolgens gesloten.

 1. Uw debiteur stelt alsnog een betalingsregeling voor

Indien u de voorgestelde regeling accepteert, zullen wij de regeling schriftelijk vastleggen. De zaak zal in dat geval toch worden voortgezet en er zal vonnis worden gevraagd, dit voor het geval uw debiteur de afgesproken betalingsregeling niet stipt of geheel nakomt.

 1. De rechter wijst uw vordering toe

Voor een bodemprocedure ter incasso wordt bij u geen honorarium in rekening gebracht. Ons tarief bestaat uit de incassokosten en de proceskosten waartoe uw debiteur is veroordeeld. Wij zullen uw debiteur aanschrijven om aan de veroordeling in het vonnis te voldoen.

Executie

Indien niet wordt betaald door uw debiteur, kan het vonnis – na uw instemming – door de deurwaarder ten uitvoer gelegd worden (bijvoorbeeld door het leggen van beslag op een bankrekening, het salaris of de uitkering van uw debiteur of op diens roerende of onroerende zaken). De kosten van de executie komen – als deze niet op uw debiteur verhaald kunnen worden  – voor uw rekening.

BTW

Alle kosten die wij bij u in rekening brengen zijn exclusief 21% btw. Indien u btw-plichtig bent kunt u de btw bij de belastingdienst in aftrek brengen.

Verrekeningsbeding

Rutten x Welling Advocaten is bevoegd de verkregen betalingen van uw debiteur te verrekenen met de declaraties die u aan ons dient te betalen.

Informatieverschaffing

Elke maand ontvangt u van ons een overzicht van al uw bij ons in behandeling zijnde dossiers.

 

Tabel 1: De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over (hoofdsom – € 2.500) € 625
€ 10.000 € 625 + 5% over (hoofdsom – € 5.000) € 875
€ 200.000 € 875 + 1% over (hoofdsom – € 10.000) € 2.775
Boven de €200.000 € 2.775 + 0.5% over (hoofdsom – € 200.000) € 6.775

 

 

[1] Zie tabel 1 voor de hoogte van buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten berekend via de staffel die gebaseerd is op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-consumenten rekenen wij 15% incassokosten. Indien dit percentage hoger is dan u met uw debiteur (bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden) hebt afgesproken,  wordt het verschil bij u in rekening gebracht.

Gerelateerde artikelen