Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
2 oktober 2023

Voldoet uw uitzendonderneming straks nog wel aan de nieuwste wetgeving?

Bent u als ondernemer actief in de uitzendbranche? Dan krijgt u mogelijk per 1 januari 2025 te maken met de Wet verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Arbeidskrachten in de uitzendsector zijn vaak de dupe van misstanden, overtredingen en malafide praktijken. Om die redenen is de regering voornemens een verplicht certificeringsstelsel in te voeren. Als ondernemer actief in de uitzendbranche is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen. In dit artikel licht ik het wetsvoorstel toe.

De huidige situatie

Op dit moment geldt er geen wettelijke verplichting voor uitleners om over bepaalde certificaten te beschikken. Volgens de huidige regeling geldt er slechts een verbod voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten door een onderneming die niet als uitzendbureau is ingeschreven in het handelsregister, de zogenaamde Waadi-registratie (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Inleners mogen dan ook geen arbeidskrachten verwerven van een onderneming zonder Waadi-registratie.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet in een verplichte certificering voor ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Met dat stelsel wordt beoogd de positie van arbeidskrachten te verbeteren. Dit doet de wetgever door het verplichtstellen van een certificaat voor uitleners. Een niet gecertificeerde uitlener mag geen arbeidskrachten meer uitlenen en inleners mogen geen arbeidskrachten inlenen van een niet gecertificeerde uitlener.

De verplichte certificering geldt niet alleen voor uitzendbureaus, maar voor alle bedrijven die arbeidskrachten uitlenen. Voor uitleners die juridische en financiële activiteiten uitbesteden aan backofficekantoren, geldt dat deze uitleners verantwoordelijk blijven voor de naleving van de certificeringsplicht.

Als je eenmaal een certificaat hebt als uitlener, dan geldt dit slechts tijdelijk (voor 4 jaar). Ook wordt tussentijds periodiek gecontroleerd of aan het normenkader wordt voldaan. Dit gebeurt door een nog op te richten overheidsinspectiedienst.

Het is jammer dat nog niet precies duidelijk is aan welke normen de uitlener moet voldoen om een certificaat te krijgen. Duidelijk is wel, dat het er met name om gaat dat de uitlener aantoont dat hij de relevante bestaande wetgeving naleeft.

Ook is duidelijk dat om in aanmerking te komen voor een certificaat, de uitlener financiële zekerheid zal moeten stellen voor het nakomen van die verplichtingen. Deze financiële zekerheid zal zoals het er nu naar uitziet bestaan uit een ‘waarborgsom’ ter grootte van € 100.000,-. Voor starters wordt dit bedrag gehalveerd. Verder is er voorzien in overgangsrecht voor ten tijde van het invoeren van de wet al bestaande uitleners. Zij kunnen onder strikte voorwaarden een ontheffing krijgen van de zekerheidsstelling. Ik informeer u daar graag over!

Inwerkingtreding/status

Streefdatum voor de inwerkingtreding van het verplichte certificeringsstelsel is 1 januari 2025. Vanwege de val van het kabinet is echter onduidelijk of deze streefdatum nog haalbaar is. Als uitlener moet u er echter rekening mee houden dat er vooralsnog een deadline voor het aanvragen van een certificaat is gesteld en wel op 1 augustus 2024.

Kortom: Als uitzendonderneming krijgt u dus ongetwijfeld te maken met het verplichte certificeringsstelsel. Daarom is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de gevolgen die de nieuwe wet voor uw onderneming zal hebben. Heeft u vragen over de Wet verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen!

Gerelateerde artikelen