Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
18 januari 2021

Treft u als werkgever voldoende Covid-19 beschermingsmaatregelen?

Thuiswerken is momenteel de norm. Als werkgever moet u zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor uw werknemer en voor een inrichting van een (thuis)werkplek die aan de beschermingsmaatregelen voor Covid-19 voldoet.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, is onlangs bepaald dat een werkgever onvoldoende Covid-19 beschermingsmaatregelen voor haar werknemer had getroffen en geen passend werk aan haar werknemer heeft aangeboden om thuis te kunnen werken.[1]

Wilt u weten waaraan u met uw onderneming moet voldoen om de (thuis)werkplek voldoende in te richten zoals wettelijk en volgens de Covid-19 beschermingsmaatregelen is bepaald? Lees dan verder.

Casus

In voornoemde zaak was de werknemer in dienst als secretaresse. Zij  heeft zich op 16 maart 2020 vanwege keelklachten ziek gemeld bij haar werkgever. Vervolgens is zij niet meer teruggekeerd naar haar werk en arbeidsongeschikt verklaard. De werknemer stelt dat zij niet kan terugkeren naar kantoor omdat zij in de risicogroep valt en de gevolgen voor haar groter zijn, mocht zij met het Covid-19 virus besmet raken. Zij stelt verder dat haar werkgever onvoldoende beschermingsmaatregelen heeft getroffen om een veilige werkplek te kunnen creëren. In dat kader heeft de werknemer aangeboden haar werkzaamheden of aangepaste werkzaamheden van thuis uit te verrichten, maar dat aanbod heeft haar werkgever niet aanvaard.

De werkgever heeft de betaling van het loon stopgezet omdat er volgens de werkgever sprake was van werkweigering omdat de werknemer niet wilde terugkeren naar haar eigen werkplek. De werkgever stelt dat het werk van de werknemer bestaat onder meer uit het aannemen van telefoon en het verwerken van post. Die werkzaamheden kunnen volgens de werkgever niet van thuis uit worden gedaan. Verder stelt de werkgever direct en voldoende maatregelen te hebben getroffen waarbij rekening is gehouden met de richtlijnen rondom Covid-19. Zij heeft alle persoonlijke klantencontacten geannuleerd en in plaats daarvan telefonische gesprekken ingepland en/of gecommuniceerd via e-mail,  de werkplek van de werknemer voorzien van een spatscherm en ervoor gezorgd dat de gehele dag alles wordt gedesinfecteerd. Ondanks dit alles weigert werknemer nog steeds om naar haar werkplek te komen. Aangezien de werkgever van mening is voldoende Covid-19 beschermingsmaatregelen te hebben getroffen, wordt het niet naar het werk terugkeren van de werknemer gezien als werkweigering. De loonbetaling is stopgezet.

Uitspraak Kantonrechter

De Kantonrechter geeft aan dat voorop staat dat het de taak is van de werkgever om ervoor te zorgen dat haar werknemers op een veilige werkplek kunnen werken en/of de beschikking hebben over veilige (thuis)werkomstandigheden. De Kantonrechter benadrukt dat de overheid heldere adviezen heeft verstrekt over het inrichten van veilige werkplekken en aangegeven wie ten aanzien van Covid-19 tot de zogenoemde risicogroepen behoren en dat zoveel, waar mogelijk, thuis gewerkt dient te worden. Die adviezen gelden tot op de dag van vandaag nog steeds.

Wat betreft de door de werkgever gestelde werkweigering, oordeelt de Kantonrechter als volgt. De werknemer heeft vanaf het begin kenbaar gemaakt dat zij enkel op haar werkplek durfde/wilde verschijnen om daar te werken als de werkplek veilig was gemaakt. Bij controle op kantoor door de Arboarts bleek dat er toen geen spatschermen bij de balie stonden. Ook was er geen desinfectiemiddel. Het kan de werknemer niet worden tegengeworpen dat zij niet op haar werkplek wilde verschijnen als de situatie dus niet in orde was.

Voorts heeft de werkgever aan de werknemer ook geen andere werkzaamheden aangeboden of aangeboden dat zij veilig vanuit thuis zou kunnen werken. Dit had bijvoorbeeld gekund door het doorschakelen van de telefoon naar de telefoon bij de werknemer thuis en het verzorgen van een online verbinding met de computer bij haar thuis.

Onweersproken staat verder vast dat de werknemer zich voor werk beschikbaar heeft gehouden en zelfs heeft aangeboden de aanpassingen aan haar (thuis)werkplek zelf te willen betalen. Met inachtneming hiervan is er geen sprake van de gestelde werkweigering en ontslaat dit de werkgever dan ook niet jegens de werknemer van haar loonbetalingsverplichting.

Conclusie

U moet als werkgever zorgen voor een veilige werkplek voor uw werknemers. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek van uw werknemers. Deze verplichting valt onder de wettelijke zorgplicht van de werkgevers. Onder de Covid-19 beschermingsmaatregelen ten aanzien van de werkplek vallen onder andere maar niet uitsluitend:

Op de werkplek;

-spatschermen, desinfectiemiddel, anderhalve meter restricties, looproutes, online klantcontact.

Op de thuiswerkplek;

-voldoende en deugdelijke ICT-voorzieningen, een ergonomisch verantwoorde werkplek, maar ook aandacht voor de mentale gezondheid van uw werknemers.

Wilt u weten of uw onderneming op dit moment voldoet aan de Covid-19 beschermingsmaatregelen of heeft u een andere vraag op het gebied van arbeidsrecht? Wij kunnen u daarmee helpen. Neem contact op met mr. B.M.G Paulissen, via telefoonnummer 045 – 574 14 88 of stuur een e-mail naar b.paulissen@ruttenwelling.nl

Gerelateerde artikelen