Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
20 december 2021

Smakeloos kerstgedicht kost ‘Sinterklaas’ een tweetal vrije dagen

Wat was er aan de hand?

Tijdens een kerstviering op het politiebureau las een politieagent, verkleed als Sinterklaas, voor circa 140 collega’s een ongepast gedicht voor. De korpschef legde de nep-Sint een disciplinaire straf[1] op, inhoudende (onder andere) een vermindering van 16 verlofuren. Daar was de agent het niet mee eens en hij legde de zaak voor aan de rechter. Cruciale vraag was of hij zijn vrouwelijke collega ernstig had gekwetst.

De vrouwelijke collega van Sint werd door haar collega als volgt in dichtvorm toegesproken:

“Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen.
Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen.
Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen
en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.
Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren,
maar je zult toch helemaal alleen dit jaar Kerstmis moeten vieren.”

Om de ‘feeststemming’ er blijkbaar in te houden, zong de Sint vervolgens “Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren” en als geschenk overhandigde hij de collega een aantal papieren zakdoekjes om haar tranen te drogen.

De korpschef waardeerde het gedicht niet en verzocht Sinterklaas of zijn toon te matigen of onmiddellijk met de boot naar Spanje terug te keren. Sinterklaas kreeg als beloning voor zijn optreden (onder andere) 16 verlofuren in mindering gebracht. In tegenstelling tot het melden van de mislukte liefdesrelatie tegenover 140 collega’s, zag de Sint daar de lol niet van in. Dit soort grappen zijn immers onderdeel van de politiecultuur.
De rechter moest er aan te pas komen….

Wat oordeelt de rechtbank?

Naar oordeel van de rechtbank is de handelwijze van de politieagent te kwalificeren als ontoelaatbaar gedrag, ook al was het een publiek geheim op de werkvloer.

De stelling van de nep-Sint dat hij niet de intentie had zijn collega te kwetsen vond ook geen gehoor bij de rechter. Evenmin de opmerking dat er sprake zou zijn van een zekere cultuur binnen de politie. De tijdelijke Sint heeft zijn collega voor schut gezet en gekwetst, hetgeen als plichtsverzuim wordt aangemerkt, aldus de rechtbank. Het publiekelijk aan de kaak stellen van de mislukte relatie op het werk getuigt van geen enkel respect voor zijn collega. De rechtbank oordeelt dan ook dat sprake was van plichtsverzuim en zij liet de disciplinaire straf, inhoudende vermindering van 16 verlofuren, in stand.

De Sint deed nog een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Tien jaar daarvoor had hij namelijk een soortgelijke opmerking gemaakt, maar destijds in zijn hoedanigheid van Kerstman. De tekst van die act kon hij niet meer overleggen.

Concluderend dient u dus op te passen met de inhoud van uw gedichten. Dat geldt zowel voor Sinterklaas als de Kerstman!

Dus:

Heeft u arbeidsrechtelijke zaken
Dan zullen wij voor u waken.
Voorkom echter op de arbeidsvloer rellen
Door tijdig met ons kantoor te bellen.

Namens Rutten x Welling Advocaten wens ik u een voorspoedig 2022 toe!

[1] Ingevolgde artikel 76, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) kan de ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, disciplinair worden gestraft.

Gerelateerde artikelen