Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
21 juli 2021

Mag ik nog op vakantie of zijn mijn vakantiedagen op?

Voor veel werknemers is het bijna zover, hun welverdiende zomervakantie staat voor de deur. Velen van hen zullen een aantal weken vakantie opnemen. Door de lockdown hebben werknemers weinig vakantie opgenomen en nog veel vakantiedagen opstaan.

Werknemers hebben een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Zij hebben recht op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week.

Werk je dus 40 uur per week? Dan heb je wettelijk in ieder geval recht op 20 vakantiedagen per jaar. Daarnaast kun je als werknemer ook aanspraak maken op bovenwettelijke vakantiedagen. Dit is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer of wat er in de cao staat.

Maar wat gebeurt er met de vakantiedagen als de werknemer besluit ze niet allemaal op te maken in één jaar? Hoe weet een werknemer dat hij nog niet genoten vakantiedagen heeft en binnen welke termijn hij ze moet opnemen?

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland

Op 15 juni jl. heeft de Rechtbank Noord-Holland[1] opnieuw uitspraak gedaan over de verjaring/verval van opgebouwde wettelijke vakantiedagen.

Werknemer X heeft in de periode 1 oktober 2011 tot 1 juli 2020 op oproepbasis werkzaamheden voor Network Netherlands verricht. Op 18 mei 2020 heeft Network Netherlands de werkrelatie met hem opgezegd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Werknemer X stelt daarbij dat hij nog recht heeft op de niet genoten vakantiedagen over de jaren 2011 tot en met 2014 en vordert hiervoor een bedrag.

De rechtbank bepaalt het volgende ten aanzien van de niet-genoten wettelijke vakantiedagen. Volgens de wet geldt er voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van zes maanden. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Werknemer X stelt zich op het standpunt dat hij recht heeft op uitbetaling van de opgebouwde vakantie-uren en dat de verval- en de verjaringstermijn buiten beschouwing dienen te worden gelaten, omdat Network Netherlands werknemer X niet op de niet opgenomen opgebouwde vakantiedagen heeft gewezen. Network Netherlands betwist het voorgaande en stelt dat de vakantie-uren zijn vervallen.

Verval/verjaring vakantiedagen en informatieplicht werkgever

Het Europese Hof van Justitie heeft op 6 november 2018 bepaald in de zaken Max Planck/Shimizu[2] en Kreuziger/Land Berlin[3] dat de werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en tijdig moet informeren over zijn vakantiedagen, zodat deze daar nog gebruik van kan maken, bij gebreke waarvan het recht op vakantie en/of een financiële vergoeding voor niet-opgenomen dagen niet komt te vervallen. De werkgever heeft dus een actieve informatieplicht waarbij van de werkgever wordt verwacht dat hij de werknemers actief op de resterende vakantiedagen en de vervaltermijn wijst.

Hiermee lijkt de positie van de werknemer in casu duidelijk.

Zijn werkgever Network Netherlands heeft hem niet over zijn vakantiedagen geïnformeerd en daarbij ook niet in staat gesteld ze op te nemen en vervolgens ook niet geïnformeerd wat er gebeurt als hij zijn vakantiedagen niet opneemt.

De werkgever komt dus geen beroep toe op het verval en verjaring van de vakantiedagen. De vordering van werknemer X tot betaling van zijn opgebouwde vakantiedagen van 2011 tot en met 2014 wordt door de rechtbank toegewezen.

Conclusie

Werkgevers hebben dus een actieve informatieplicht om hun werknemers te informeren over de resterende vakantiedagen. Ook moet u als werkgever de werknemers in de gelegenheid stellen om de wettelijke vakantiedagen in ieder geval op te nemen en informeren wat er gebeurt met de vakantiedagen mochten de werknemers geen gebruik maken van hun vakantiedagen. Deze informatieplicht geldt ook tijdens de coronacrisis.

Voorkom discussies achteraf en informeer uw werknemers in ieder geval één keer per jaar schriftelijk over het saldo van de opgebouwde maar nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen en de vervaldatum voor deze dagen.

Wilt u weten aan welke eisen u als werkgever met betrekking tot de informatieplicht aan werknemers precies moet voldoen? Of heeft u een andere vraag op het gebied van arbeidsrecht? Onze sectie arbeidsrecht kan u daarmee helpen. Neem contact op met mw. mr. Britt Paulissen, mw. mr. Joyce Houben of mr. Serge Blommendaal via telefoonnummer 045 – 5741 488 of stuur een e-mail naar b.paulissen@ruttenwelling.nl.

[1] ECLI:NL:RBNHO:2021:4427

[2] ECLI:EU:C:2018:874

[3] ECLI:EU:C:2018:872

 

Gerelateerde artikelen