Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
1 augustus 2022

Het zal u niet zijn ontgaan. Per 1 augustus 2022 is een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd.

Wij schreven hierover al een viertal artikelen op onze website

Aanpassen arbeidsovereenkomst en bedrijfsreglement noodzakelijk

Gelet op die wijzigingen adviseert Rutten x Welling Advocaten u om uw huidige standaard arbeidsovereenkomsten en uw bedrijfsreglement te controleren en aan te passen aan de per 1 augustus 2022 geldende wijzigingen. Zijn uw contracten niet up-to-date, dan kan u dat onnodig geld kosten.

Wat moet er aangepast worden?

Op basis van de per 1 augustus 2022 geldende wetgeving adviseren wij om het nevenwerkzaamhedenbeding en studiekostenbeding (studiekostenovereenkomst) aan te passen.

Qua nevenwerkzaamheden geldt dat de werkgever vanaf 1 augustus 2022 de werknemer niet zomaar meer mag verbieden om buiten het werkrooster voor een ander te gaan werken. Dit kan alleen als de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. De werkgever moet dus een goede reden hebben voor (het inroepen van) het beding.

Voor wat betreft het studiekostenbeding geldt dat:

 • de werkgever de door hem voor de werknemer betaalde studiekosten niet op de werknemer kan verhalen, als:
  • het om een voor de uitoefening van de functie/werkzaamheden noodzakelijke scholing/opleiding gaat én
  • de werkgever op basis van de CAO, de wet, Europees recht of een andere overheidsregeling verplicht is om die scholing aan te bieden.
 • dergelijke opleidingen moeten worden meegeteld als arbeidstijd en moeten, indien mogelijk, tijdens de werkuren plaatsvinden.

 

De informatieplicht van de werkgever is per 1 augustus 2022, nog verdergaand dan deze al was, uitgebreid. Dit heeft tot gevolg dat er in uw arbeidsovereenkomsten en uw bedrijfsreglement een aantal zaken zal moeten worden toegevoegd.

Hieronder een overzicht van de informatie die de werkgever met ingang van 1 augustus 2022 schriftelijk aan de werknemer dient te verstrekken. Als die informatie in de toepasselijke CAO staat, dan is een verwijzing naar die CAO voldoende. In alle andere gevallen zal de werknemer via de arbeidsovereenkomst en/of het bedrijfsreglement geïnformeerd moeten worden.

Informatieplicht Aanvulling
1. Naam en woonplaats partijen
2. Plaats of plaatsen waar wordt gewerkt Als geen vaste werkplek, de vermelding dat op wisselende plaatsen wordt gewerkt.
3. Functie of aard van het werk
4. Startdatum arbeidsovereenkomst
5. Duur arbeidsovereenkomst of de einddatum Als het een bepaalde tijd contract is. Anders moet worden vermeld dat het een contract voor onbepaalde tijd is.
6. Aantal vakantiedagen of wijze berekening Werkgever moet ook informeren over andere vormen van (wettelijk) verlof, zoals zorgverlof of ouderschapsverlof
7. Duur opzegtermijnen of wijze van berekening Werkgever moet ook informeren over procedure en vereisten van een opzegging
8. Proeftijd Duur en voorwaarden
9. Loon en termijn uitbetaling Werkgever moet ook informeren over:

 • Aanvangsbedrag
 • Afzonderlijke bestanddelen
 • Wijze, frequentie betaling
10. Gebruikelijke arbeidsduur Informatieplicht verschilt afhankelijk van vraag of werknemer voorspelbare werktijden heeft:

Voorspelbaar:

 • Normale dagelijkse/wekelijkse arbeidsduur
 • Regelingen voor arbeid buiten normale arbeidsduur
 • Loon voor werk buiten normale arbeidsduur
 • Regelingen voor wisselen van diensten

Onvoorspelbaar:

 • Bevestiging dat werktijden variabel zijn
 • Aantal gegarandeerde betaalde uren
 • Loon voor arbeid boven gegarandeerde uren
 • Dagen en uren waarop werknemer kan worden verplicht te werken
 • Termijnen voor de oproep voor arbeid
11. Wel/geen pensioenregeling
12. Wel/geen cao van toepassing
13. Of het een uitzendovereenkomst  of payrollovereenkomst betreft Als het een uitzendovereenkomst is, de identiteit van de inlenende onderneming, zodra bekend
14. Of het een oproepovereenkomst betreft
15. Als de werknemer langer dan 4 aangesloten weken buiten Nederland werkt.
 • Duur
 • Huisvesting
 • Sociale zekerheid
 • Valuta betaling
 • Eventuele vergoedingen
 • Wijze van terugkeer
16. Door werkgever geboden recht op scholing Indien van toepassing
17. Identiteit sociale zekerheidsinstellingen Instellingen die de sociale bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangen en bescherming op het gebied van sociale zekerheid aangeboden door de werkgever.

Wat kost het controleren en aanpassen? 

Voor onze MKB-abonnees controleren wij gratis uw huidige standaard arbeidscontracten en bedrijfsreglement / huishoudelijk reglement. Voor de eventuele aanpassingen rekenen wij een maximale prijs van € 400,- exclusief btw.

Voor niet abonnees rekenen wij voor het controleren en aanpassen van uw arbeidscontracten en bedrijfsreglement een maximale prijs van € 650,- exclusief btw.

Sectie Arbeidsrecht

Gerelateerde artikelen