Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
17 februari 2020

De invoering van het UBO-register; wat betekent dit voor u?

Op basis van Europese wetgeving om witwassen tegen te gaan en terrorisme te bestrijden, is elke EU-lidstaat verplicht om een register te gaan bijhouden, waarin de gegevens zijn opgenomen van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van vrijwel alle ondernemingen. Het ziet ernaar uit dat het Nederlandse register, na vertraging en uitstel, in het voorjaar van 2020 in werking treedt. Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Wat is een UBO?

Een ‘uiteindelijk belanghebbende’ of UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die daadwerkelijk eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een onderneming. Dit betekent dat de nu volgende personen ‘uiteindelijk belanghebbende’ kunnen zijn:

1. Personen die méér dan 25% van de aandelen hebben in een B.V. of N.V.;
2. Personen die méér dan 25% van de stemrechten kunnen uitoefenen in de
algemene vergadering;
3. Personen die (in)direct meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof of
maatschap;
4. Personen met een kleiner belang die in feite de daadwerkelijke zeggenschap
hebben.

 

Moet mijn onderneming ook worden ingeschreven?

De meeste MKB-ondernemingen vallen onder de registratieverplichting.

Deze plicht geldt namelijk voor:

– Niet beursgenoteerde besloten- en naamloze vennootschappen
(alle ‘normale’  B.V.’ s en N.V.’ s);
– Stichtingen;
– Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
– Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming;
– Onderlinge waarborgmaatschappijen;
– Coöperaties;
– Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire
vennootschappen;
– Europese naamloze vennootschappen;
– Europese coöperatieve vennootschappen;
– Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten
zetel hebben in Nederland;
– Rederijen.

Géén registratieverplichting geldt voor:

– Eenmanszaken;
– Beursgenoteerde besloten- en naamloze vennootschappen;
– Verenigingen van eigenaars (VvE);
– Rechtspersonen ‘in oprichting’;
– Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
– Kerkgenootschappen;
– Publiekrechtelijke rechtspersonen.

 

Welke gegevens dienen te worden geregistreerd?

a) De naam, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit en de woonplaats alsook de aard en de omvang van het belang (in bandbreedtes van 25-50%, 50-75% of 75-100%).

b) Het adres, de geboortedag, de geboorteplaats en het geboorteland, BSN of fiscaal nummer en documenten die nadere invulling geven aan het zijn van UBO (bijvoorbeeld: statuten van de onderneming, notariële aktes van oprichting en/of het vennootschapscontract)

De onder a) genoemde gegevens zijn voor eenieder openbaar. Aan raadpleging van het register zijn wèl kosten verbonden en men moet zich identificeren.
De onder b) genoemde gegevens zijn enkel in te zien door de daartoe bevoegde overheidsinstanties.

Het is mogelijk, om op grond van bijzondere omstandigheden (denk aan gevaar voor fraude, ontvoering, chantage of afpersing) te verzoeken om afscherming van bepaalde gegevens zoals genoemd onder a) met uitzondering van de omvang van het economisch belang. De daartoe bevoegde overheidsinstanties blijven wel te allen tijde bevoegd om kennis te nemen van deze informatie.

 

Wie is verplicht om de inschrijving te doen, wanneer geldt dit en op straffe van welke sancties?

De verplichting tot het doen van de registratie rust op degene aan wie de onderneming toebehoort of ieder van de feitelijke bestuurders of degene die met de dagelijkse leiding is belast. Zij dienen ervoor zorg te dragen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is ingeschreven. Inschrijving is kosteloos.

Het register zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 in werking treden. Nieuwe ondernemingen moeten dan direct hun UBO’ s opgeven. Voor bestaande ondernemingen wordt een periode van 1,5 jaar verleend om de registratie te verzorgen. 

De Belastingdienst zal worden belast met de handhaving van de inschrijvingsplicht. Het niet of niet tijdig dan wel onvolledig opgeven van de vereiste gegevens is een economisch delict en kan worden bestraft met een dwangsom, boete (maximaal € 20.750,- per overtreding!) of in extreme gevallen zelfs een celstraf. Neemt u de registratieplicht dan ook serieus.

 

Kamer van Koophandel beheert het register 

Het register zal worden gehouden door de Kamer van Koophandel.

In eerste instantie zal er een apart register worden bijgehouden. Later vindt integratie plaats in het reguliere Handelsregister.

 

ACTIEPUNTEN

– Bepaal of de registratieverplichting voor uw onderneming geldt;
– Maak inzichtelijk welke natuurlijk persoon of natuurlijke personen bij uw
onderneming ‘uiteindelijk belanghebbende’ of UBO is/zijn en verzamel de
informatie over de omvang van het belang;
– Wanneer u zeker wilt weten of u voldoet aan de eisen, neemt u dan contact
met ons op.

Gerelateerde artikelen