Rood beeldmerk van Rutten & Welling Advocaten
30 januari 2024

“Bek houden, anders trek ik je kop van je romp”

Dit was de letterlijke bewoording van hetgeen een werknemer tegen zijn commercieel directeur riep in een mediation gesprek. De werknemer werd door zijn werkgever op staande voet ontslagen. Is het ontslag op staande voet terecht gegeven?

Situatie

De werknemer viel in mei 2022 uit wegens arbeidsongeschiktheid. De arbeidsrelatie was verstoord en om deze relatie te herstellen adviseerde de arbodienst een gesprek tussen beiden. Bij dit gesprek waren verschillende partijen aanwezig. De werknemer zelf, een medewerkster van ArboNed en de commercieel directeur.

Het doel van het gesprek was om nader tot elkaar te komen. Maar nader tot elkaar kwamen werkgever en werknemer niet. Integendeel: tijdens dit gesprek dreigde de werknemer zoals gezegd dat hij ‘de kop van de romp’ van de commercieel directeur zou trekken, als hij ‘zijn bek niet zou houden’.

De werkgever bestempelde deze uitspraak als ‘bedreigende opmerking’ en ontslaat de werknemer enkele dagen later op staande voet.

Het oordeel van de rechtbank

De kantonrechter is van oordeel dat de uitspraak van de werknemer als grensoverschrijdend kan worden gekwalificeerd en dat het voorstelbaar is dat de commercieel directeur dit ook als een ernstige bedreiging heeft opgevat.[1] Maar toch oordeelt de rechter dat het ontslag op staande voet onterecht is. Vreemd, of toch niet?

Ontslag op staande voet

De wettelijke regels voor ontslag op staande voet staan in ons Burgerlijk Wetboek.[2] Volgens die regels is een dergelijk ontslag onder andere alleen rechtsgeldig als daarvoor een dringende reden bestaat.[3] Voor de werkgever worden als dringende redenen beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.[4] Volgens vaste jurisprudentie moet de rechter bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van het ontslag ook de omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking nemen.[5]

Dringende redenen voor een ontslag op staande voet kunnen onder andere aanwezig geacht worden, wanneer de werknemer de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt.[6] In dit geval heeft de werknemer met de woorden “ Bek houden anders trek ik je kop van je romp ” volgens de rechter een uitspraak gedaan die als grensoverschrijdend kan worden gekwalificeerd en de rechter oordeelt dat het voorstelbaar is dat de commercieel directeur dit bovendien als een ernstige bedreiging heeft opgevat.[7]

In zoverre zou volgens de rechter geconcludeerd kunnen worden dat er sprake is van een dringende reden, maar zoals hierboven beschreven dient er ook rekening gehouden te worden met de omstandigheden van het geval.

Terug naar de zaak

Dat de werknemer arbeidsongeschikt was, speelt een belangrijke rol in de overwegingen van de rechter. De rechter oordeelt weliswaar dat de werknemer deze woorden geroepen heeft, maar stelt vast dat dit voortkomt uit zijn ziektebeeld.[8] Op basis van dit ziektebeeld acht de rechter het aannemelijk dat de medicatie een rol heeft gespeeld bij de uitbarsting van de werknemer. Ook neemt de rechter mee dat er zich nooit eerder een vergelijkbare situatie heeft voorgedaan bij dit personeelslid. Om die reden oordeelt de rechter dat er geen sprake is van ‘een dringende reden’ om deze werknemer op staande voet te ontslaan.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, neem dan contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.

[1] ECLI:NL:RBZWB:2023:8130

[2] boek 7 van het BW.

[3] artikel 7:677 lid 1 BW

[4] artikel 7:678 lid 1 BW

[5] ECLI:NL:RBZWB:2023:8130 R.o. 4.2

[6] Conform artikel 7:678 lid 2, onderdeel e, BW

[7] ECLI:NL:RBZWB:2023:8130 R.o. 4.3

[8] R.o. 4.4 ‘’ Uit de bij productie 10 overgelegde stukken, waaronder de brief van 15 december 2022 van de psycholoog en psychiater, blijkt dat [naam 1] is gediagnosticeerd met ADD en een recidiverende depressie, en dat tot doel is gesteld om [naam 1] goed in te stellen op medicatie voor ADHD. Uit het medicatie consult van 5 mei 2023 blijkt dat [naam 1] Dexamfetamine voorgeschreven krijgt. Deze medicatie heeft invloed op zijn gedrag. [naam 1] kan hierdoor sneller boos worden en geïrriteerd raken. …’’

Gerelateerde artikelen