FAILLISSEMENTEN

Tot de werkzaamheden van een curator in faillissementen behoort het maken van zogenaamde openbare faillissementsverslagen. Deze openbare faillissements-verslagen worden door de Rechtbanken gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. Dit register is in te zien via www.rechtspraak.nl. Alle insolventie gegevens, die gepubliceerd zijn na 1 januari 2005, zijn tot 6 maanden na beƫindiging van het faillissement te raadplegen.

Op deze website treft u de openbare verslagen aan van de faillissementen die bij ons kantoor in behandeling zijn.

Onderstaand treft u enkele onderwerpen aan die over het algemeen bij de behandeling van een faillissement van belang zijn en aan de orde komen.

Werknemers

Als het faillissement een onderneming betreft waar werknemers in dienst zijn, wordt de curator geconfronteerd met arbeidsovereenkomsten. De curator zal met de werknemers spreken en aangeven dat hij / zij aan de rechter-commissaris toestemming zal vragen om de arbeidsovereenkomsten formeel op te zeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn blijven de werknemers formeel in loondienst van gefailleerde en zijn zij gehouden werkzaamheden te blijven verrichten als de curator dat aangeeft.

De curator zal de werknemers een aangetekend schrijven sturen waarin de arbeidsovereenkomst formeel wordt opgezegd. De curator zal uiteraard met de werknemers spreken en hen uitnodigen voor een bijeenkomst met een medewerker van het UWV. De medewerker van het UWV zal de werknemers behulpzaam zijn bij de gevolgen van het ontslag en het aanvragen van een uitkering krachtens de WW. Het UWV zal zorg dragen voor betaling van eventueel achterstallig salaris, alsmede salaris over de opzegperiode.

Overname / doorstart

Het komt vaker voor dat bij een faillissement van een onderneming getracht wordt een zogenaamde doorstart te realiseren. Wanneer gegadigden zich melden bij de curator zal de curator onderzoeken of de voormalige onderneming geheel dan wel gedeeltelijk kan worden voortgezet. De curator heeft voor voortzetting van de onderneming, in welke vorm dan ook, toestemming van de rechter-commissaris nodig.

Schuldeisers

Iedereen die een vordering heeft op de gefailleerde kan zijn / haar vordering bij de curator indienen. De curator zal de vordering beoordelen en aan de betreffende crediteur mededelen of de vordering wordt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente of preferente crediteuren. Voor de curator is het nodig dat hij volledig wordt geĆÆnformeerd omtrent de vordering die bij hem of haar wordt ingediend.

Rechten derden

De curator constateert in veel gevallen dat derden rechten hebben die gerespecteerd dienen te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor eigendomsvoorbehoud en / of pandrecht en / of andere rechten die direct bij de curator dienen te worden gemeld, zodat de curator hier rekening mee kan houden en zich hierover kan uitlaten. Het is vanzelfsprekend dat degene die rechten claimt, daarvan deugdelijk bewijs aan de curator zal dienen te leveren.

Schuldenaren

In veel faillissementen zullen de schuldenaren door de curator worden aangeschreven om hun vordering aan de gefailleerde te voldoen. Als de vorderingen die de gefailleerde op schuldenaren heeft zijn overgedragen aan bijvoorbeeld een bankinstelling, zal de curator in overleg treden met de bank om te bepalen of de bank zelf dan wel de curator overgaat tot incasso van de betreffende vorderingen.

Ten slotte

Indien u vragen en / of opmerkingen heeft over een bepaald faillissement, kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de curator die het faillissement behandelt. De voorkeur gaat er naar uit dat u zich per e-mail tot de curator wendt.

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.