Werkgeversaansprakelijkheid op de werkplek buiten werktijd

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat de werkplek veilig is voor uw werknemers. Doet u dat niet, dan kunt u te maken krijgen met werkgeversaansprakelijkheid.

Geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook indien een bedrijfsongeval van uw werknemer plaatsvindt op de werkplek maar buiten werktijd?

Het Hof in Den Haag heeft op 21 mei 2019 bepaald1: De werkgeversaansprakelijkheid kan ook gelden indien een bedrijfsongeval van een werknemer plaatsvindt op de werkplek buiten werktijd.

Casus

Werkneemster is in dienst als caissière bij een supermarkt. De werkneemster heeft na het afronden van haar werkzaamheden privé boodschappen gedaan in de supermarkt. Nadat zij de boodschappen heeft afgerekend, is zij uitgegleden over een natte vloer en met haar rug tegen de inpaktafel in de supermarkt gevallen. De werkneemster houdt een langdurig letsel over aan deze ongelukkige val. Zij stelt haar werkgever, de supermarkt, aansprakelijk voor het ongeval.

De werkgever stelt niet aansprakelijk te zijn voor het ongeval omdat het gebeurde buiten werktijd. De kantonrechter volgt de gedachtegang van de werkgever en bepaalt dat het ongeval niet is overkomen in de uitoefening van de werkzaamheden van de caissière en dat evenmin sprake is van een schending van de zorgplicht van de supermarkt2. Er is volgens de kantonrechter slechts sprake geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Oordeel hof - werkgeversaansprakelijkheid

Het hof oordeelt anders. Het hof stelt voorop dat zowel het begrip ‘werkzaamheden’ als het begrip ‘werkplek’ ruim moet worden opgevat.

In aansluiting daarop oordeelt het hof dat de werkplek veilig moet zijn voor de werknemers. De werkgever is verplicht de werkplek, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Op de supermarkt rust dan ook de zorgplicht ten aanzien van de werkneemster totdat zij de werkplek na afronding van haar werkzaamheden heeft verlaten2.

Het hof legt uit dat de werkneemster na afronding van haar werkzaamheden boodschappen heeft gedaan, die boodschappen op haar werkplek heeft gedaan en in ieder geval heeft gedaan vóórdat zij de supermarkt had verlaten. Het hof oordeelt dat deze handelingen zo nauw in relatie staan tot de uitoefening van haar werkzaamheden op de werkplek, dat het ongeval heeft te gelden als een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden van de werkneemster. Daarnaast heeft de werkgever niet aangetoond dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan, waardoor de werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade van de werkneemster.

Conclusie

De verplichting van werkgevers om te zorgen voor een veilige werkplek voor de werknemers gaat ver. De werkgeversaansprakelijkheid kan dus ook gelden op de werkplek buiten werktijd. De uitspraak van het hof laat zien dat het belangrijk is dat werkgevers ervoor zorgen dat de werkplek veilig is ingericht.

Om te bepalen of uw werkgever aansprakelijk kan worden gesteld / of u als werkgever aansprakelijk bent, is het belangrijk om te kijken naar de omstandigheden waaronder het ongeluk heeft plaatsgevonden. Heeft u hierover vragen of wilt u graag een vrijblijvend advies? Neemt u gerust contact met ons op.
 

mr. B.M.G Paulissen (advocaat)


1.  Uitspraak Hof Den Haag, 21 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1266.
2.  Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

 

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.