Wetsvoorstel vergoeding affectieschade aangenomen

Het thema immateriële schade, met de nadruk op affectieschade, is in Nederland de afgelopen jaren onderwerp geweest van een stevig debat. Vijftien jaar na het eerste ingediende wetsvoorstel heeft de Eerste Kamer op 10 april 2018 het wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Op 1 januari 2019 treedt de wet ter vergoeding van affectieschade in werking.

 

Wat is affectieschade?

Affectieschade is het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, maar in leed dat men ondervindt doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt.1  Met andere woorden is affectieschade het leed en het verdriet van naasten en nabestaanden van een persoon die ernstig gewond raakt of overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.2 De reden dat affectieschade in Nederland niet eerder vergoed werd, heeft verschillende redenen. Volgens de parlementaire geschiedenis kan het namelijk leiden tot commercialisering van verdriet en onsmakelijke procespraktijken omdat allerlei persoonlijke details breed worden uitgemeten.3

Het uitblijven van een wettelijke regeling voor affectieschade in Nederland leidt tot disharmonie met andere Europese landen. Andere Europese landen hebben het recht op vergoeding van affectieschade reeds erkend, evenals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.4 Dit is een belangrijke reden geweest voor de vorige Minister van Justitie, Van der Steur, om in 2015 een (hernieuwd) wetsvoorstel voor vergoeding van affectieschade in te dienen bij de Tweede Kamer.5 Op 9 mei 2017 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel unaniem aan. Vervolgens heeft de Eerste Kamer op 10 april 2018 eveneens unaniem ingestemd met het wetsvoorstel affectieschade.

 

Wat houdt de wetswijziging in?

De wetswijziging verbetert de positie van naasten van personen die ernstig letsel lijden of overlijden door toedoen van een ander.6 De wetswijziging vergoeding affectieschade gaat uit van een vaste kring van gerechtigden. De kring van gerechtigden bestaat onder andere uit de partner van het slachtoffer, de kinderen en de ouders.7 De wet hanteert daarbij vaste bedragen tussen €12.500,00 en €20.000,00 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval.8 Door te werken met vaste bedragen kunnen veel langdurige en onplezierige procedures worden voorkomen. Bij de omvang van de bedragen wordt betekenis toegekend aan de aard van de relatie en wordt een onderscheid gemaakt tussen situaties waarbij iemand ernstig gewond raakt of overlijdt.9

 

Tot slot

De vergoeding heeft een symbolisch karakter, omdat het leed dat naasten en nabestaanden ervaren niet in geld is uit te drukken. De mogelijkheid tot het verkrijgen van vergoeding van affectieschade vergroot het rechtsvaardigheidsgevoel, zorgt voor erkenning van het ondervonden leed en helpt de naasten en nabestaanden bij verwerking van hun verdriet.

Doordat de wet in werking treedt op 1 januari 2019, heeft dit pas gevolgen voor affectieschade die is ontstaan ná 1 januari 2019.

 

mr. B.M.G Paulissen1 Kamerstukken II 2014/15, 34257, 3, p. 1. (MvT)

Kamerstukken II 2014/15, 34257, 3, p. 1.

Parl. Gesch. Boek 6 NBW, T.M. p. 388/389.

Kamerstukken II 2014/15, 34257, 3, p. 2.

Kamerstukken II 2014/15, 34257, 3, p. 1.

6 Kamerstukken II 2014/15, 34257, 3, p. 1.

Kamerstukken II 2014/15, 34257, 2, p. 4. (Voorstel van wet)

8 Stb. 2018, 133.

9 Kamerstukken II 2014/15, 34 257, 3, p. 6.

 

 

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.