INDEXERING ALIMENTATIE

Op basis van de wet stijgt alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie) jaarlijks per 1 januari. Het indexeringspercentage voor het volgende jaar wordt ieder jaar rond medio november kenbaar gemaakt.

Voor zover bij overeenkomst (bijvoorbeeld een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant) geen andere afspraken met betrekking tot deze wettelijke indexering zijn gemaakt, dient de alimentatieplichtige jaarlijks met de indexering rekening te houden. Het indexeringspercentage voor 2016 is vastgesteld op 1,3%.

Bijvoorbeeld: betaalde u in 2015 € 115,= per maand aan kinderalimentatie, dan stijgt dit bedrag in 2016 naar € 116,50 per maand.

Wanneer u als alimentatieplichtige geen rekening met de indexering van de alimentatie voor 2016 heeft gehouden, is het te adviseren dat u dat alsnog zo spoedig mogelijk doet. Indien u dat namelijk niet doet ontstaat er een alimentatieschuld van u bij de alimentatiegerechtigde.  

De alimentatiegerechtigde kan naleving van deze verplichting van de alimentatieplichtige vorderen (behalve in de situatie dat dienaangaande andere afspraken zijn gemaakt). Let echter op! Wanneer de alimentatieplichtige dat nalaat en er een vordering ontstaat wegens het niet uitbetalen van de geïndexeerde alimentatie, verjaart deze vordering na vijf jaren. Het verjaren van de vordering kan voorkomen worden doordat deze verjaring wordt gestuit, door bijvoorbeeld het schrijven (en versturen) van een aanmaning aan de alimentatieplichtige.

Als u als alimentatieplichtige (over een langere periode) geen rekening met de jaarlijkse alimentatie indexering heeft gehouden, maar dat wel had dienen te doen, kunt u alsnog geconfronteerd worden met een vordering van de alimentatiegerechtigde, waarmee nabetaling van nog verschuldigde alimentatie van u kan worden gevorderd. Bij een dergelijke vordering is het te adviseren dat u onderzoekt of laat onderzoeken of er geen sprake is van verjaring van (een deel) daarvan.

Indien u naar aanleiding van het vorenstaande vragen heeft dan wel nader wenst te worden geïnformeerd over de door u te betalen / ontvangen alimentatie en/of een wijziging daarvan, kunt u met mij contact opnemen.

Pascalle Thoren

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.