WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT PER 1 JANUARI 2015

Vanaf 1 januari 2015 zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden ook wel de “flexbepalingen” genoemd.

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder opgesomd:

1.    Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden afgesproken.

2.    In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag géén concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever in of bij de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat en welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen hij heeft bij het concurrentiebeding. Hierbij kan gedacht worden aan belangen die gelegen zijn in de aard van de functie van de werknemer.

3.    Bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer, wordt de werkgever verplicht zich te houden aan een aanzegplicht. Deze aanzegplicht houdt in, dat de werkgever aan de werknemer minimaal één maand voor de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer moet informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Deze wijziging geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer, die aflopen na 31 januari 2015. Loopt een contract bijvoorbeeld af op 10 februari 2015 dan dient de werknemer uiterlijk op 9 januari 2015 schriftelijk ervan in kennis te worden gesteld of het contract straks automatisch afloopt of dat het zal worden verlengd.

Indien de aanzegplicht niet wordt nagekomen, dan is de werkgever aan werknemer een vergoeding (van maximaal 1 maandsalaris) verschuldigd. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan dient de werknemer hier ook over te worden geïnformeerd, zodat de oude arbeidsvoorwaarden blijven gelden. Het is dan ook voor de werkgevers van belang om bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten goed bij te houden wie wanneer moet worden “aangezegd”.

Vooruitblik overige wijzigingen

Per 1 juli 2015 worden er wederom wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd (o.a. met betrekking tot de ketenbepaling en ontslagroute). Uiteraard zal ik u te zijner tijd hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Conclusie

Mijn advies: voorkom problemen en laat een arbeidsrechtadvocaat uw arbeidsovereenkomsten aanpassen!

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
 

Sjef Welling, specialist arbeidsrecht, en

Loes Plantaz, algemene rechtspraktijk met speciaal aandachtsgebied het arbeidsrecht.

In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.